handen komen samen

 

De sociale coördinatie speelt een verbindende rol en wil een plaats zijn voor uitwisseling en discussie waarbij projecten worden opgezet die betrekking hebben op de meest uiteenlopende gebieden: bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid, sociale uitsluiting, niet-gebruik van rechten, bevordering van gezondheid en welzijn en vermindering van maatschappelijke en gezondheidsongelijkheden.

Een dienst van de OCMW's met meerdere opdrachten opgenomen in de organieke wet van de OCMW's (art. 62), de omzendbrief inzake financiering van de GGC 2022 - 2026 en het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan 2022. Maar over welke instrumenten en middelen beschikken ze om deze doelstellingen te bereiken?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het kabinet van de minister voor Sociale Actie, Alain MARON, aan de GSOB gevraagd om de sociale coördinaties van de OCMW's bij de uitvoering van deze opdrachten te ondersteunen.

De GSOB heeft daarom een cyclus van zes workshops rond het beheer van welzijns- en gezondheidsprojecten opgezet, bedoeld voor sociaal coördinatoren en/of verantwoordelijken binnen ieder OCMW.

Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van de onderlinge contacten, de uitwisseling van goede praktijken en de gezamenlijke ontwikkeling van instrumenten die rechtstreeks kunnen worden toegepast op de realiteit op het terrein.

 

Programma

WORKSHOP 1: ANALYSE VAN DE BESTAANDE SITUATIE

 • Territoriaal sociaal beleid
 • Wettelijk kader en de gevolgen ervan
 • Analyse van de omgeving
 • Balans opmaken van de sterktes / zwaktes / kansen / bedreigingen
 • Formuleren van prioritaire uitdagingen en problemen
 • Deliverables: SWOT, risicoanalyse, prioritaire uitdagingen

 

WORKSHOP 2: DE SOCIALE COÖRDINATIE: OPDRACHTEN EN WERKWIJZE

 • Formulering van de opdracht van de Sociale Coördinatie
 • Identificatie van de belanghebbenden
 • Rol en functie van sociaal coördinatoren
 • Netwerk van de sociale coördinaties
 • Actoren op het terrein
 • Begeleidingscomité (Diensten van het Verenigd College)
 • Werkings- en overlegprocedures
 • Beslissingsproces
 • Procedure toelating nieuwe deelnemers
 • Regels inzake geheimhouding/beroepsgeheim
 • Deliverables: schema van de belanghebbenden, project standaard functieomschrijving van sociaal coördinator, typemodel werkingshandvest

 

WORKSHOP 3: OPERATIONALISERING VAN DE GEWESTELIJKE STRATEGIE

 • Identificatie van de territoriale strategische pijlers ('leefbekkens')
 • Strategische boomstructuur:
  • Strategische doelstellingen
  • Operationele doelstellingen in verband met de strategische pijlers
  • Projecten in verband met elke operationele doelstelling
  • Middelen/menselijke hulpbronnen/termijnen
  • Indicatoren (impact, resultaat, verwezenlijking)
 • Deliverables: Structuur operationeel plan

 

WORKSHOP 4: BEHEER VAN EEN PROJECTPORTEFEUILLE EN GOVERNANCESTRUCTUUR

 • Projectbeheer :
  • Projectfiche
  • Levenscyclus en de belangrijkste fasen van het project
  • Methodologische instrumenten om het project te plannen en aan te sturen
 • Beheer van een projectportefeuille :
  • Definitie van portefeuilledomein en de strategische afstelling van de portefeuille
  • Beheer van de prioriteiten en de arbitrages tussen de projecten
  • Governancewijze en de werking ervan: rollen en verantwoordelijkheden
  • Meting van de voortgang van de projectportefeuille: reporting, gezondheid, behoeften, aanpassingsmodaliteiten
  • Follow-up, evaluatie en optimalisering van de projectportefeuille
 • Deliverables: Model projectfiche, structuur projectportefeuille

 

WORKSHOP 5: VALIDERING EN COMMUNICATIE

 • Valideringsproces hogere instanties
 • Uitwerking van een communicatieplan
 • Sturing van het communicatieplan
 • Hoe onverwachte wendingen om te buigen tot een communicatietroef voor de projecten?
 • Deliverables: model van communicatieplan

 

WORKSHOP 6: MOBILISATIE VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

 • Instrumenten en methodologieën voor behoefteanalyse
 • Technieken om werkgroepen te leiden
 • Deliverables: behoefteanalyse belanghebbenden, leidingsgerichte technieken.

 

PRAKTISCH

Prijs: gratis toegankelijk dankzij een gewestelijke subsidie

Taal: passieve tweetaligheid wordt verwacht.

Plaats: GSOB, Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Brussel (zaal Ferrer)

Inschrijving: klik hier om in te schrijven

Contactpersoon: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omar SOLER, projectmanager Governance (osoler@erap-gsob.brussels- 0472 20 17 73).

Data :

 • Workshop 1 - vrijdag 2 december 2022
 • Workshop 2 - vrijdag 16 december 2022
 • Workshop 3 - vrijdag 20 januari 2023
 • Workshop 4 - vrijdag 3 februari 2023
 • Workshop 5 - vrijdag 17 februari 2023
 • Workshop 6 - vrijdag 17 maart 2023

Tijdschema:

 • 8.30 tot 9 uur – Ontvangst en ontbijt
 • 9 tot 12.30 uur – Workshop
 • 12.30 tot 13.30 uur – Lunchpauze
 • 13.30 tot 16 uur – Workshop