VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN DIGITALE ONGELIJKHEDEN IN DE CONTEXT VAN DE DIGITALISERING VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
25,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
20
Prijs/gereserveerde sessie
0,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
3u00
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De digitale ongelijkheid of 'kloof' is een complex verschijnsel dat steeds meer categorieën van de bevolking treft. Volgens de Barometer van de digitale inclusie 2020 (Koning Boudewijnstichting)  heeft 8% van de Brusselaars geen toegang tot het internet of computerapparatuur, en beschikt 32% over geringe digitale vaardigheden.

In het kader van hun opdrachten moeten overheidsmedewerkers omgaan met burgers die zich in een situatie van digitale ongelijkheid of ongelijkheden bevinden. Deze situaties, complex en specifiek voor elk individu, zijn vaak geworteld in situaties van sociale uitsluiting en hebben de neiging die nog te verergeren. In deze context moet het beroep van de overheidsmedewerkers evolueren naar een meer uitgesproken begeleiding van de gebruikers, met inbegrip van een verwijzing naar de juiste actor op het gebied van digitale inclusie.

De opleiding is ontwikkeld en wordt geleid door deskundigen van het netwerk CABAN - Brusselse actoren voor Digitale Geletterdheid - en bestaat uit drie onderdelen. Enerzijds wordt het verschijnsel van de digitale ongelijkheden uitgediept aan de hand van theoretische uiteenzettingen en concrete voorbeelden. Anderzijds wordt de houding geschetst die overheidsmedewerkers moeten aannemen om mensen in digitale moeilijkheden te begeleiden, en wordt de nadruk gelegd op de reflexen die de voorkeur verdienen op het vlak van de doorverwijzing. Ten slotte gaat de opleiding in op de ruimere kwestie van de functie van overheidsambtenaren en de evolutie daarvan in de context van dematerialisering van de overheidsdiensten.

De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen de GSOB en Easy.brussels in het kader van de uitrol van Easy Way, het gewestelijk Plan voor administratieve vereenvoudiging. Het doel van dat plan is om de relatie van burgers, verenigingen en bedrijven met de overheid te vereenvoudigen. Het maakt deel uit van het digitale transitieproces dat sinds de coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt en het is bedoeld om de complementariteit te bevorderen van digitale inclusie met de verdere digitalisering van de overheid. 
 

Doelstellingen

De opleiding streeft de volgende doelstellingen na: 

• De cursisten bewust maken van het verschijnsel 'digitale kloof', de omvang en de complexiteit ervan

• Hen wijzen op de bestaande stereotypen en hen helpen zich ervan te distantiëren

• Een adequate houding verwerven ten aanzien van mensen in digitale ongelijkheid of ongelijkheden, met het oog op inzicht in hun behoeften en een passende reactie daarop:

    o Een basisdiagnose stellen om de behoeften van de burger te identificeren: toegang, leren, digitale of sociale begeleiding
    o Praktische kennis verwerven over het begeleidingsaanbod op het gebied van digitale inclusie in Brussel

• Het denkproces van de cursisten over hun functie en de ontwikkeling daarvan in een context van digitalisering van openbare en particuliere diensten op gang brengen/begeleiden

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor ambtenaren van de Brusselse gemeentebesturen en OCMW's die in contact staan met gebruikers: eerstelijnsmedewerkers, loketmedewerkers/onthaalmedewerkers, medewerkers van de burgerlijke stand/bevolkingsdienst, maatschappelijk werkers, enz. De opleiding is ook bedoeld voor administratief personeel dat digitale ongelijkheden wil voorkomen en bestrijden. 

Opmerking: de opleiding staat open voor teamverantwoordelijken en diversiteitsmanagers, maar is niet specifiek voor hen ontworpen. 
 

Pedagogische methoden

De opleiding is hoofdzakelijk gericht op de softskills en de knowhow die bij de cursisten moeten worden ontwikkeld en maakt gebruik van een actieve en interactieve pedagogische aanpak. De deelname en de overdenkingen van de cursisten worden gestimuleerd door gediversifieerde activiteiten: groepswerk, rollenspelen, casestudy's, enz. De cases komen uit hun beroepspraktijk. 

De theoretische elementen worden op een concrete manier benaderd, aan de hand van voorbeelden en andere gevallen uit het werkveld.
 

Inhoud

• Begrippen en voornaamste actoren: 

    o Digitale kloof
    o Digitale ongelijkheden
    o Doelgroepen versus variabele groepen
    o Actoren van de digitale inclusie
    o Openbare computerruimtes (OCR) 

• Mensen die kwetsbaar zijn voor de digitale kloof, begeleiden: 

    o Een duidelijke diagnose stellen 
    o Softskills: aan te nemen attitudes en woordenschat 
    o Knowhow: doorverwijzing van gebruikers

• Het beroep van openbaar ambtenaar en de evolutie ervan in de context van de digitalisering van de openbare en particuliere diensten in vraag stellen
 

Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 31 december 2022.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd