De inschrijvingen gebeuren via e-mail bij het secretariaat van de GSOB of via de website van de GSOB (www.erap-gsob.brussels).

In alle gevallen zal een uitnodiging worden verstuurd om de datum(s) en het uur van de module te bevestigen. In geval van inschrijving op een wachtlijst en niet bij een reeds geplande sessie, zal de uitnodiging minstens anderhalve maand voor het begin van de activiteit verstuurd worden.

Annuleringen of uitstel van inschrijving moeten ook op de website worden opgegeven of via e-mail worden aangevraagd. Elke intrekking of elk uitstel kan ten laatste 15 werkdagen vóór de datum van de sessie worden aanvaard. Na die termijn is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. De vervanging van een medewerker door een andere is te allen tijde mogelijk.

De facturen zijn betaalbaar binnen 60 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Elke vertraging in de betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de wettelijke intresten.

Dankzij de subsidies die het Gewest toekent, en binnen de grenzen ervan, zijn bepaalde programma’s gratis of tegen een verlaagde prijs toegankelijk indien de medewerker aanwezig is op de opleiding.

Aanwezigheidsgraad
Titel van de opleiding Minimale aanwezigheidsgraad Gratis of met prijsvermindering Doelgroep van de gratis of met prijsvermindering aangeboden opleiding
Medewerker die in dienst treedt 75 % Gratis Brusselse plaatselijke besturen
Taalopleiding die voorbereidt op het examen van FOD BOSA - Werkenvoor.be (ex SELOR) 75 % Gratis Brusselse plaatselijke besturen
Gratis opleidingen dankzij de subsidie toegekend door safe.brussels 75 % Gratis Doelgroep van de opleiding (zie opleidingsfiche)
Virtueel loket van de Brusselse besturen: begrijpen, gebruiken & begeleiden op IRISbox 100 % Gratis Brusselse plaatselijke besturen
Inloggen bij de e-overheid: manieren van authenticatie begrijpen en gebruiken 100 % Gratis Brusselse plaatselijke besturen
Digitale ongelijkheden voorkomen en bestrijden in het kader van de digitalisering van de overheidsdiensten 100 % Gratis Brusselse plaatselijke besturen
Niet-gebruik van rechten 75 % Gratis Doelgroep van de opleiding (zie opleidingsfiche)
 
e-Procurement 75 % Gratis Brusselse plaatselijke en gewestelijke besturen

 

Aan het bestuur waarvan de medewerker niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de individuele prijs van de opleiding aangerekend. Die prijs staat vermeld op de website van de GSOB (opleidingsfiche).


De volgende gerechtvaardigde afwezigheden waarvoor het bestuur uiterlijk 15 werkdagen na het einde van de sessie het correct ingevulde afwezigheidsattest aan het secretariaat van de GSOB heeft bezorgd wijken af van deze regel:

  • Klein verlet zoals voorzien in het KB van 28/08/1963 ;
  • Ziekteverlof op basis van een medisch attest ;
  • Ziekteverlof zonder medisch attest conform artikel 2 van de wet van 30/10/2022 betreffende de arbeidsongeschiktheid ;
  • Staking medewerker met attest staker

Dit attest bepaalt dat het bestuur de officiële bewijsstukken ter beschikking houdt van de subsidiërende overheid.

De GSOB heeft het recht om een activiteit geheel of gedeeltelijk te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal inschrijvingen te laag is of bij overmacht.De inschrijvingskosten omvatten de deelname aan de vorming en de syllabus(sen).


De GSOB organiseert geen middagmaal (uitzonderingen worden vooraf aangekondigd).


De GSOB heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten als zijn gedrag onverzoenbaar is met het goede verloop van de cursus. In dergelijk geval wordt het bestuur van de deelnemer  rechtstreeks verwittigd en wordt de prijs van de deelname aangerekend.


De GSOB behoudt zich het recht voor om foto's/films te maken tijdens evenementen en opleidingen die zij organiseert om deze te promoten. Indien hij herkenbaar is, zal de deelnemer uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.